go-to-top

  • SMS داغدار شد!

    SMS داغدار شد! 1394/4/10

    متی ماکونن( Matti Makkonen)، ابداع کننده پیام کوتاه موبایلی، در سن ۶۳ سالگی به علت بیماری درگذشت.

    در سال 1984 این...