go-to-top

  • هواوی Mate 8 را معرفی کرد

    هواوی Mate 8 را معرفی کرد 1394/9/7

    هواوی که این روزها می کوشد در بازار پر رقابت تلفن های هوشمند، جایگاه مستحکمی برای خود ایجاد کند، دو روز پیش...