go-to-top


  • خانه های هوشمند (بخش اول)

    خانه های هوشمند (بخش اول) 1395/1/7

    درحالی که تکنولوژی خانه های هوشمند هنوز در ابتدای کار خود هستند، تعداد محصولات مرتبط با آنها روز بروز...

  • خانه های هوشمند (بخش دوم)

    خانه های هوشمند (بخش دوم) 1395/1/9

    آیا به دنبال هوشمندتر کردن خانه خود هستید؟ در قسمت قبلی این مقاله با 6 گجتی که به عنوان بهترینهای تکنولوژی...